Program dobre serce

DANE OSOBOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Firmie Lemur z siedzibą w 41-200 Sosnowiec ul. Sienkiewicza 21/1.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma Lemur z siedzibą w 41-200 Sosnowiec ul. Sienkiewicza 21/1 NIP 644-172-43-68  e-mail: biuro@e-lemur.pl
 2. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) i innymi przepisami prawa oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w postaci: nazwa Firmy; NIP; imię; nazwisko; adres;

                nr telefonu, adres poczty elektronicznej.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
 1. wykonania na rzecz Pana/Pani umowy sprzedaży/świadczenia usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO) – przez okres do dnia wykonania umowy.
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianej przepisami prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO) – przez okres wskazany w przepisach prawa.
 3. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikających z zawartej między Administratorem a Użytkownikiem umowy sprzedaży lub świadczenia usług elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 d RODO), przez okres do upływu terminu przedawnienia powyższych roszczeń a w przypadku wystąpienia w tym czasie z roszczeniem na drogę postępowania sądowego, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub wszczęcia innego postępowania – przez okres trwania takich postępowań do wyczerpania wszelkich możliwych środków zaskarżenia i zakończenia wszczętych postępowań.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora: podmiotom udostępniającym serwer pocztowy i obsługującym pocztę elektroniczną po względem informatycznym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, pomoc prawną, podatkową.
 2. podmiotom będących administratorami Pana/Pani danych osobowych: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, wykonania obowiązków wynikających z rękojmi), podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze- w celu dokonania zwrotu płatności), podmiotom nabywającym wierzytelności, podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze księgowej, podatkowej, prawnej – w zakresie jakim staną się administratorami danych.
 3. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

UPRAWNIENI

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo, w zakresie danych osobowych:
 1. dostępu do danych – zgodnie z art. 15 RODO
 2. sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe – zgodnie z art. 16 RODO
 3. usunięcia danych jeśli np. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane bądź zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta – zgodnie z art. 17 RODO
 4. ograniczenia przetwarzania danych np. gdy kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych – zgodnie z art. 18 RODO.
 5. przenoszenia danych – przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych lub do Pana/Pani- w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w siedzibie Administratora na adres:

Lemur 41-200 Sosnowiec ul. Sienkiewicza 21/1

NIP 644-172-43-68

e-mail: biuro@e-lemur.pl

Informujemy, że ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.